List otwarty JM Rektora Waldemara Moski

22.08.2019

 

Drodzy Studenci!


W tym roku Nasza Uczelnia obchodzi 50. rocznicę swojego powstania. Przechodziliśmy różne koleje losu. Jednak kolejnym pokoleniom zarządzającym AWFiS leżało na sercu jej dobro. Kiedy w roku 2010 zostałem wybrany rektorem AWFiS postawiłem przed sobą kilka wyzwań do zrealizowania:

1. Osiągnięcie pozycji najlepszej AWF w Polsce. Praktycznie aż do 2017 roku byliśmy w tym względzie przysłowiową czerwoną latarnią. Jednak w roku 2018 osiągnęliśmy najwyższą pozycję w Rankingu szanghajskim (Najważniejszy ranking światowy określający pozycję uczelni w Kraju i na świecie) wśród polskich uczelni kształcących dla potrzeb kultury fizycznej a także czołowe miejsce wśród środkowo - europejskich uczelni tego typu. W tym samym roku, wraz z innymi dwiema akademiami wychowania fizycznego zostaliśmy sklasyfikowani na pierwszym miejscu w Rankingu Perspektywy. Natomiast w roku 2019 Kapituła Perspektywy wyróżniła Nasz Wydział Wychowania Fizycznego (jako jedyny wśród wszystkich akademii wychowania fizycznego w Polsce) jako najlepszy wydział w Polsce prowadzący kierunek Wychowanie Fizyczne. W tym miejscu chciałbym dodać, że nie wszystko nam się udało zrealizować, gdyż Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii otrzymał negatywną ocenę od Polskiej Komisji Akredytacyjnej na utworzenie studiów II stopnia na Kierunku Terapia zajęciowa; Wydział RiK nie zyskał niestety również uznania w oczach członków Kapituły Rankingu Perspektywy, gdyż nie umieszczono Go na żadnej pozycji tego najważniejszego w Polsce wyznacznika jakości uczelni, wydziałów i kierunków.

2. Wzmocnienie pozycji naukowej AWFiS. W roku 2010 wszyscy nauczyciele akademiccy Naszej Uczelni zanotowali 7 pkt IF (publikacyjny ogólnoświatowy wyznacznik jakości i aktywności naukowej) w skali jednego roku kalendarzowego. Uczelnia nasza nie posiadała uprawnień do doktoryzowania i habilitowania. Nie realizowano żadnych grantów naukowych Narodowego Centrum Nauki, a Wydział Wychowania Fizycznego nie posiadał żadnej kategorii naukowej. W roku 2017 uzyskano około 100 pkt IF, w roku 2018 około 150 IF, a w pierwszym półroczu 2019 zbliżyliśmy się już do poziomu ubiegłorocznego, co wskazuje na kolejny około 50 % wzrost aktywności naukowej na światowym poziomie. Liczba realizowanych grantów naukowych Narodowego Centrum Nauki wzrosła od 0 do około 10 w roku 2019. Aktualnie AWFiS posiada 2 uprawnienia do nadawania stopnia doktora Nauk o KF oraz jedno uprawnienie do habilitowania w zakresie Nauk o KF, a Wydział Wychowania Fizycznego otrzymał kategorię naukową A oznaczającą posiadanie wszystkich uprawnień akademickich.

3. Naprawa infrastruktury AWFiS. W trakcie ostatnich kilku lat w Naszej Uczelni, kosztem kilkudziesięciu milionów złotych zmodernizowano bądź zbudowano szereg obiektów sportowych i dydaktycznych. Do zrealizowanych prac należą m.in:

a.) kompleksowa modernizacja sieci ciepłowniczej;

b.) remont generalny wraz z termomodernizacją budynku Wydziału Turystyki i Rekreacji oraz uczelnianej Administracji;

c.) Kompleksowa termomodernizacja:

  • Domu Studenta,

  • Wszystkich obiektów dydaktycznych,

  • Wszystkich sal sportowych.

d.) budowa nowych, niezwykle nowoczesnych laboratoriów naukowych:

  • Wysiłku fizycznego,

  • Badań genetycznych,

  • Neuro - psychologii sportu.

e.) budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią z Certyfikatem FIFA;

f.) budowa Hali Gimnastycznej Leszka Blanika;

g.) rozbudowa i unowocześnienie Narodowego Centrum Żeglarstwa;

h.) permanentny remont i modernizacja Domu Studenta;

i.) wyposażenie sal wykładowych w nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć.

k.) stworzenie uczelnianego centrum fizykoterapii.

4. Internacjonalizacja AWFiS. W trakcie ostatnich kilku lat liczba studentów z zagranicy studiujących w AWFiS wzrosła od poziomu 0 do kilkudziesięciu w roku 2018. Nauczyciele akademiccy otrzymali możliwość udziału w kursach językowych, z czego skorzystali. Wprowadzono, jako w jedynej AWF w Polsce możliwość studiowania w języku angielskim. Należy nadmienić, że klub sportowy AZS AWFiS Gdańsk (jako jedyny w Polsce) realizuje na terenie Uczelni międzynarodowy projekt szkoleniowy Belt and Road, a Uczelnia nie mogąc realizować działalności szkoleniowej (uwarunkowania wynikające z zapisów w Statucie AWFiS) udostępnia odpłatnie swoje obiekty.

Reasumując należy stwierdzić, że Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w roku swojego 50 - lecia osiągnęła status najlepszej tego typu jednostki w Kraju, gdyż:

1. Znacząco zmodernizowała i zbudowała nowoczesne obiekty sportowe i laboratoria służące działalności dydaktycznej, naukowej i sportowej.

2. Zajmuje czołowe pozycje w rankingach Krajowych i międzynarodowych.

3. Zanotowała 2000 procentowy wzrost aktywności naukowej na światowym poziomie.

4. Przygotowała i realizuje programy studiów w języku polskim i angielskim.

Drodzy Studenci,

Proszę o poszanowanie dorobku Naszej Alma Mater, dorobku wielu pokoleń pracowników i studentów AWFiS. Oczekuję, że wspólnie, studenci i pracownicy podejmą trud związany z rozwojem Naszej Uczelni. Nasz rozwój, którego doświadczyliśmy w ostatnich latach jest pokazywany jako wzór do naśladowania w kraju i zagranicą. Jestem pewien, że możecie być dumni z tego, że jesteście studentami Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.rektor AWFiS w Gdańsku

Waldemar Moska

Wróć